Title

OK Go: I Won’t Let You Down

Agency

Mori / Tokyo + Drill / Tokyo + Dentsu / Tokyo + morimori / Tokyo

Client

OK Go + Honda

Annual ID

150789A

Category

2015 Film: Online Films & Video / Music Videos

2015 Awards

Total Points: 15

Silver
Points: 15

Credits

Creative Director

Morihiro Harano

Designer

furitsukekagyou air:man
Daisuke Sasaki
David Robert
Munechika Inudo
Gilles Brossard

Production Company

morimori / Tokyo
Paracadute / NY
OK Go / LA
MARK / Tokyo
Tsuji Management / Tokyo
Triple O / Tokyo
Crescent / Tokyo

Producer

Yoshifumi Sadahara
Mitsuru Yamamori
Satoshi Miyata

Agency Producer

Shiro Miyamoto
Naoyuki Masuda
Misato Tachibana

Creative Team

Makoto Okuguchi
Akiyoshi Irio
Takashi Taniguchi
Taito Oyama
Kenji Yasuda
Hideaki Jimbo

Editor

Shunsuke Kakuuchi
Takashi Tanaka

Music & Sound

OK Go OK Go
Share To

Related Awards

 

 

 

 

Follow Us