Title

Election in the Dark

Agency

Dentsu Inc. / Tokyo + BIRDMAN inc. / Tokyo + Dentsu Public Relations Inc. / Tokyo + Yahoo Japan Corporation / Tokyo

Client

Yahoo Japan Corporation

Annual ID

ADC_INT18060M

Category

2018 Interactive: Online / Mobile / UX / UI - Single

2018 Awards

Total Points: 2

Merit
Points: 2

Credits

Writer

Kenta Isobe

Executive Creative Director

Yoshimitsu Sawamoto

Designer

Ryota Mishima

Producer

Eiko Shimada
Koichi Suzuki
Hojin Ishii
Yoshimune Takamatsu
Ryo Takashima
Nana Arai

Production Company

Niban-kobo Productions Corp. / Tokyo
YAMA / Tokyo
Connection Inc. / Tokyo

Agency Producer

Michihito Nishizaki

Content Strategist

Yohei Takahashi
Kazuya Watanabe

Digital Agency

BIRDMAN inc. / Tokyo

Media Company

Yahoo Japan Corporation / Tokyo

PR / Marketing

DENTSU PUBLIC RELATIONS INC. / Tokyo
Dialog in the dark / Tokyo

Product Manager

Kazuaki Matsumura
Akihiko Maeda

Programmer

Kazuki Nakata
Masanori Nagamura

Technical Producer

Takayuki Komatsu
Mayumi Morioka
Masami Goto

Creative Team

Chikasa Komazawa
Akira Hiyama
Yohei Seto
Share To

Related Awards

 

 

 

 

Follow Us