Awards Rankings

Rank

Creative

Points

14

Kazushige Takebayashi

108

35

Toshiya Fukuda

29

40

Dai Goto

25

41

Ichiro Kinoshita

25

42

Junya Sato

25

43

Kashiwa Sato (SAMURAI INC.)

25

44

Katsuhiko Suzuki

25

45

Kazunori Saito

25

46

Kohei Futakuchi

25

47

Koichi Yahata

25

48

Kota Tohata

25

49

Masafumi Moriwaki

25

50

Sari Ogino

25

Follow Us