Awards Rankings

Rank

Creative

Points

6

Daisuke Hatakeyama

15

7

Haruko Nakatani

15

8

Haruko Tsutsui

15

9

Yoshihiro Yagi

15

11

Andy Fenning

5

12

Doug Schiff

5

13

Fumikazu Okajima

5

14

George George Sugitomo

5

15

Kasia Grabek

5

16

Masaharu Miyasaka

5

17

Q Asaba

5

18

Ricardo Adolfo

5

19

Ririko Tatsumi

5

20

Roy Ryo Tsukiji

5

21

Shoya Ozawa

5

22

Yoshihiko Abe

5

24

Kent Iitaka

4

29

Naoto Ichikawa

4

30

Rei Ishii

4

33

Yo Kimura

4

36

Hayato Satomi

3

37

Hinako Kayama

3

38

Iichiro Tanaka

3

39

Kaori Uemura

3

40

Keisuke Mizusako

3

41

Kyo Hakamata

3

42

Manami Morito

3

43

Masahiro Kawaguchi

3

44

Masaya Asai

3

45

Muraimura

3

46

Naoya Hosokawa

3

47

Sasuke Hatao

3

48

Satoshi Nishimura

3

49

Takahiro Hosoda

3

50

Takao Inoue

3

Follow Us