Global Rankings

Rank

Creative

Points

8

Naoto Ishimaru

74

26

Daisuke Hatakeyama

45

27

Haruko Nakatani

45

28

Haruko Tsutsui

45

29

Yoshihiro Yagi

45

30

Haruki Ohori

32

31

Jun Hatano

32

32

Justin Frieden

32

33

Keita Ueno

32

34

Koji Eguchi

32

35

Risa Matsui

32

36

Ryo Uno

32

37

Shinya Kocho

32

38

Takeshi Yashiro

32

39

Yuki Ishikawa

32

40

Yuki Yokoi

32

41

Yuma Matsuoka

32

44

Andy Fenning

15

45

Fumikazu Okajima

15

46

George George Sugitomo

15

47

Kasia Grabek

15

48

Masaharu Miyasaka

15

49

Naoya Kataoka

15

50

Q Asaba

15

Follow Us