Advertisement
Title

Honda. Beautiful Engines.

Agency

Dentsu Inc. / Tokyo + Mori Inc. / Tokyo + PEN. / Tokyo + Creative Power Unit / Tokyo

Client

Honda Motor Co.,Ltd.

Annual ID

150330A

Category

2015 Design: Brand Identity / Series

2015 Awards

Total Points: 10

Bronze
Points: 10

Credits

Art Director

Yoshihiro Yagi

Creative Director

Morihiro Harano

Designer

Taiji Kimura
Daisuke Hatakeyama
Masashi Fujita
Chihiro Kato
Masanari Kakamu
Daisuke Sasaki
David Robert

Producer

Shunichi Takano
Misato Tachibana
Yutaka Hasegawa
Hidenori Kakinuma

Production Company

PEN. / Tokyo
CREATIVE POWER UNIT / Tokyo
TYO PRODUCTIONS1 / Tokyo
Dentsu On Demand Graphic / Tokyo
Kaibutsu / Tokyo
Cavia / Tokyo
BIRDMAN / Tokyo
TYO Technical Ranch / Tokyo

Photographer

Fumihito Katamura

Creative Team

Takuya Demura
Yusuke Kitani
Satoshi Yoshitake
Kazuhiro Yamamoto
Junichi Arakawa
Junya Sato
Komei Sato
Atsushi Hashimoto
Kazuki Nakata
Takero Yamashita
Masaaki Yoshizaki
Shinya Tamura
Yuta Harasawa
Masahira Mizuta
Share To

Related Awards

 

 

 

 

Follow Us