Title

OK Go: I Won’t Let You Down

Agency

Mori / Tokyo + Drill / Tokyo + Dentsu / Tokyo + morimori / Tokyo

Client

OK Go + Honda

Annual ID

150789A

Category

2015 Film: Online Films & Video / Music Videos

2015 Awards

Total Points: 15

Silver
Points: 15

Credits

Creative Director

Morihiro Harano

Designer

furitsukekagyou air:man
Daisuke Sasaki
David Robert
Munechika Inudo
Gilles Brossard

Producer

Yoshifumi Sadahara
Mitsuru Yamamori
Satoshi Miyata

Production Company

morimori / Tokyo
Paracadute / NY
OK Go / LA
MARK / Tokyo
Tsuji Management / Tokyo
Triple O / Tokyo
Crescent / Tokyo

Agency Producer

Shiro Miyamoto
Naoyuki Masuda
Misato Tachibana

Editor

Shunsuke Kakuuchi
Takashi Tanaka

Music & Sound

OK Go OK Go

Creative Team

Makoto Okuguchi
Akiyoshi Irio
Takashi Taniguchi
Taito Oyama, DIT (Progressive)
Kenji Yasuda
Hideaki Jimbo
Share To

Related Awards

 

 

 

 

Follow Us