2017 Young Ones - ADC Student - Digital

HiStar

School Dalian Minzu University BiBoBox Studio / Dalian + Dalian University of Technology / Dalian

Client BiBoBox Studio

Category

Apps / Games / Entertainment - Single

Annual ID

ADC_S-DIG17012G

2017 Awards

Total Points: 25

Gold Cube

Credits

College / University

Dalian Minzu University BiBoBox Studio / Dalian, Liaoning, China
Dalian University of Technology / Dalian

Professor / Instructor

Yifeng Fan
Xiaofang Li

Creative Team

Bo Liu
Yucheng Wang
Qiao Wang
Qingwei Zhou
Yilin You
Share To

 

 

 

 

Follow Us